Základná škola

vo Švedlári

Vitajte na stránkach našej školy!

Základnú školu vo Švedlári navštevuje 306 žiakov. Škola má zriadených 17 tried.

Učiteľský zbor tvorí dvadsaťpäť pedagogických pracovníkov.

Školu navštevujú aj žiaci zo spádovej oblasti - z obce Stará Voda.

viac informácií o škole

OZNAM!!!

Novú aktuálnu stránku našej školy nájdete na adrese www.zssvedlar.edupage.org

Odkaz na novú stránku školy

Klikni na presmerovanie na novú stránku

 

Novinky:

 

Učelovo - tématické cvičenie - 26.10.2012

Cvičenia boli prevedené formou stanovíšť.

Stanovište č.1 - Zdravotnícka príprava a základy prvej pomoci

Stanovište č.2 - Ochrana prírody a životného prostredia

Stanovište č.3 - Topografická príprava - orientácia v teréne

Stanovište č.4 - Streľba zo vzduchovky, hod granátom

Stanovište č.5 - Dopravná výchova-bezpečnosť na cestách

Vyhodnotenie

1.miesto - 6.A

2.miesto - 9.A

3.miesto - 9.B

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“

VZDELÁVAME MODERNE ŽIAKOV Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT(zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti)

viac informácií o projekte

 

 

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE: FOTO

V Základnej škole vo Švedlári sa zrekonštruovali priestory telocvične - konkrétne všetky hygienické zariadenia (WC, sprchy), šatne, výmena okien, zasieťovanie okien, okenné žalúzie, nové obklady, dovybavenie športovým náradím (hrázda, trampolína, lopty, švihadlá...), náter podlahy.

Vedenie školy ďakuje MŠVVaŠ SR za čiastočné prefinancovanie rekonštrukcie, za práce na rekonštrukcii všetkým zaiteresovaným učiteľom, rodičom, žiakom, nepedagogickým zamestnancom, Obecnému telovýchovnému spolku, Obci Švedlár.

 

Maliarske práce a celkovú obnovu nábytku a iného zariadenia pre primárne vzdelávanie sme už dokončili. Zrealizovali sme oplotenie školy a pracujeme na kamerovom systéme. V škole máme nový školský rozhlas a melodické zvonenie.

POĎAKOVANIE

Vedenie ZŠ Švedlár ďakuje p. Milanovi Puklejovi, Petrovi Puklejovi, Mariánovi a Renáte Bendíkovým, Lucii Pernickej, Márii a Františkovi Slivenským, Martine a Pavlovi Majkuthovým, Soni Hudákovej, Kataríne a Jozefovi Handlovičovým, Márii a Zoltánovi Markulikovým, Dáriusovi Želinskému, manželom Novotným, Gabriele Handlovičovej, Patrícii Moskalovej, Alene Klamarčíkovej za pomoc pri maľovaní tried.

Ďalej ďakujeme sponzorom p. Pigovi, Tomášovi Vozárovi, manželom Škvarkovým, Erichovi Munnichovi, Oskarovi Munnichovi, Jaroslavovi Stankovi, Viliamovi Slivenskému, Patrikovi Majkutovi, Alici Murckovej, Marcele Kocurovej, Štefanovi Markulikovi a Správe obecných lesov Švedlár za finančný príspevok na maľovanie školy.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a uvítame aj naďalej pomoc zo strany rodičov a priateľov školy.

 

 


Aktuálne oznamy